تاریخچه شهرداری بیجار ، تاریخ تاسیس شهرداری بیجار ، بلدیه بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرداری بیجار در گذر تاریخ


بلدیه بیجار بر ریل تاریخ


در قدیم اداره هر شهر به عهده حاکم آنجا بود. پس از برقراری مشروطیت ، جایی که حوزه انتخابیه ی نماینده مجلس بود شهر نامیده شد و می بایست اداراتی چون شهرداری (بلدیه ) دادگستری (عدلیه) ، دارایی و امور اقتصادی (مالیه )، آموزش و پرورش (معارف و اوقاف ) و ...در آنجا دایر می شد . چون بیجار مرکز حوزه انتخابیه ی گ